Commissie Technische Zaken

De CTZ, CSZ en TAC vallen onder het bestuurslid Technische Zaken.

Commissie Technische Zaken

Vacature voorzitter
Amy Hauser secretaris
Lisa Loomans contactpersoon Dames senioren
Mark Jense contactpersoon Heren senioren
Bert IJszenga
Amy Hauser
Sheila van Wingerde
Petra Walchenbach
jeugdcoördinatoren
Mirjam van Etten fitnessruimte en materialen

Er is een vacature voor de functie van voorzitter.

Contact opnemen met de CTZ kan via de secretaris, mailadres ctz@oliveohandbal.nl of via dit formulier.

Taken van de Commissie Technische Zaken

 • Formuleren Technisch Beleid
 • Opstellen Technisch Beleidsplan
 • Operationele uitwerking in onderliggende documenten, zoals spelvisie en opleidingsplan
 • Communiceren van beleid en operationele uitwerking
 • Toezien op naleving van beleid en operationele uitwerking
 • Opstellen en bewaken van CTZ-begroting
 • Het bestuur adviseren over het aanstellen van selectietrainers
 • Aanstellen van jeugdcoördinatoren, mentoren, trainers en coaches (uitgezonderd selectietrainers)
 • Begeleiding, opleiding, bijscholing en evaluatie van trainers en coaches
 • Vaststellen teamsamenstelling
 • Vaststellen trainingsschema op voorstel Jeugdcoördinatoren en Contactpersonen Senioren
 • Vaststellen speelschema op voorstel van het wedstrijdsecretariaat
 • Aansturen Werkgroep Schoolhandbal

Jeugdkader

Het jeugdkader bestaat uit de volgende personen:

Bert IJszenga Jeugdcoördinator
Sheila van Wingerde Jeugdcoördinator
Petra Walchenbach Jeugdcoördinator
Amy Hauser Jeugdcoördinator/secretaris
Leroy Nijhoff & Richard Spies mentor DA, DB en DC
Gisela Assenberg mentor HA, HB en HC
Leonie van der Kruk mentor D jeugd
Judith van den Houten & Eveline de Groot mentor E jeugd
Claudia van Paridon mentor F en H jeugd

Contact opnemen over jeugdzaken (A t/m H) kan via de secretaris, mailadres jc@oliveohandbal.nl

Taken van het jeugdkader

Jeugdcoördinatoren

De Jeugdcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de handbaltechnische zaken bij de jeugd.
Het takenpakket van de jeugdcoördinatoren omvat de volgende activiteiten:

 • Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het Technisch Beleid en de operationele uitwerking
 • Het organiseren en leiden van het trainers/leidersoverleg
 • Het organiseren en leiden van het mentorenoverleg
 • Het aansturen van de mentoren
 • De mentoren en trainersstaf begeleiden bij de uitvoering van het Technisch Beleid
 • Definiëren, borgen en toezien op de ontwikkelingslijn binnen de gehele jeugdopleiding
 • Zorg dragen voor opleiding, bijscholing en evaluatie van de trainers en coaches
 • Aanstellen, aansturen en begeleiden van de trainers en coaches bij de jeugd
 • Vaststellen teamsamenstellingen voor hun categorieën, inclusief dispensaties na advies van de mentoren
 • Overleggen met mentoren en (hoofd-)trainers over het meespelen van jeugdleden in een hogere categorie
 • Een opzet maken voor het trainingsschema en de uitwerking van de thema’s uit het beleidsplan op basis van de spelvisie
 • Bestuur informeren over mogelijke jeugdkampioenschappen en in overleg met bestuur afspreken op welke wijze hieraan aandacht wordt besteed.

Mentoren

De mentoren zijn verantwoordelijk voor één of meerdere leeftijdscategorieën.
Het takenpakket van de mentoren omvat de volgende activiteiten:

 • Aanstellen, aansturen en begeleiden van de trainers en coaches in overleg met de jeugdcoördinatoren
 • Aanspreekpunt zijn voor de trainers en coaches
 • Het organiseren van regelmatig overleg binnen de eigen categorie over inhoud en uitvoering van trainingen en wedstrijden
 • Vaststellen trainingsstof per maand. Vanuit de handreiking van de jeugdcoördinatoren maken van een basisschema voor de trainers uit de eigen categorie.
 • Periodiek, samen met de trainers en coaches evalueren van de voortgang in de ontwikkeling van spelers/speelsters
 • Aanleveren van informatie voor inschrijving van teams en het aanvragen van dispensaties
 • Opstellen van concept teamindelingen
 • De trainers/coaches begeleiden bij de uitvoering van het Technisch Beleid
 • Contacten onderhouden met spelersgroepen
 • Communiceren teamindeling inclusief dispensaties naar de teams/spelers/speelsters
 • Volgen van de ontwikkeling van spelers en speelsters
 • Volgen of de handballende jeugd het naar de zin heeft en actie ondernemen als dat wenselijk of nodig is
 • Verzorgen van extra aandacht / uitdaging waar nodig.

Trainers en Coaches

De trainers en coaches vervullen een belangrijke rol. Zij verzorgen de opleiding van jeugdleden door het aanleren van technieken tijdens trainingen en wedstrijden. In de categorieën met meerdere teams, kan één van de trainers de rol van hoofdtrainer invullen. Deze trainer is dan verantwoordelijk voor de inhoud van de trainingen en voor een stukje organisatie en begeleiding van de andere trainers en coaches, om zo de mentor te ontlasten.
In categorieën met maar 1 of 2 teams, zal de hoofdtrainer meer teamtrainer zijn en zal de ondersteuning en organisatie vooral door de mentor worden ingevuld.

Het jeugdkader overlegt enkele keren per jaar met elkaar tijdens het trainers/leidersoverleg.

-