Veilig sportklimaat

Vertrouwenspersoon

Oliveo Handbal heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden als er sprake is van ongewenst gedrag.

Binnen de vereniging kunnen gebeurtenissen plaatsvinden, waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag of andere omstandigheden waardoor iemand zich ongemakkelijk voelt. Je kunt hierbij denken aan pesten, ongewenste intimiteiten, seksueel getinte opmerkingen, verbaal geweld (schelden etc.); dit kan tussen teamleden onderling maar ook tussen trainer en teamlid voorkomen.

Dan biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor en denkt mee over een eventuele oplossing. De gegeven informatie zal niet zonder toestemming van de betrokkene gedeeld worden met andere personen. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de vereniging.

Vertrouwenspersoon is Sheila.

Zij vervult buiten de functie van vertrouwenspersoon geen andere functie binnen vereniging Oliveo Handbal.

In haar functie van vertrouwenspersoon kun je Sheila benaderen via dit formulier.

Gemeentelijk vertrouwenspersoon sport.

Sporters, betrokken ouders en verzorgers kunnen terecht bij de ‘vertrouwenspersoon sport’. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke professional in dienst van de gemeente. Bij de vertrouwenspersoon kunt u melding maken omtrent ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon helpt, indien gewenst, om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat u niet weet. De vertrouwenspersoon is te bereiken via het contactadres vertrouwenspersoon-sport@pijnacker-nootdorp.nl.

De VP van de gemeente kan ingeschakeld worden bij heel lastige zaken bv als er tegenstrijdige belangen zijn met de onze. Of als leden het lastig vinden binnen Oliveo iets aan te kaarten.

Gedragsregels seksuele intimidatie

De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werkgoed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Verklaring omtrent Gedrag  (VOG)

De Verklaring omtrent Gedrag is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Een VOG is ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Het aanvragen van VOG’s is één van de maatregelen die Oliveo Handbal neemt om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van trainers, coaches en begeleiders en het vermindert de kans dat personen die al eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij een sportvereniging kunnen uitoefenen.

Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking laat Oliveo Handbal zien de veiligheid van leden serieus te nemen.

Die weg zijn we al eerder ingeslagen met het overnemen van de gedragsregels seksuele intimidatie voor sportbegeleiders van NOC*NSF en het instellen van een vertrouwenspersoon.

Het bestuur vraagt de VOG’s aan via de Commissie Technische Zaken. Deze VOG is gratis voor vrijwilligers van sportorganisaties. De betreffende kaderleden ontvangen hierover een bericht.

Voor meer informatie: https://www.nocnsf.nl/veiligsportklimaat